Blog

FISCALE EENHEID VENNOOTSCHAPSBELASTING MET INGANG VAN 2022: VOOR- OF NADELIG?

donderdag 25 november 2021
 Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Met ingang van 2022 wijzigt er behoorlijk wat in de tariefstelling en de opbouw van de verschuldigde vennootschapsbelasting (Vpb). Het toptarief stijgt van 25% naar 25,8%. Daarentegen wordt de grondslag voor het lage tarief aanzienlijk verruimt, namelijk van € 245.000 naar € 395.000.
 

 2021

 2022

 Grondslag laag tarief Vpb 15% (tot € 245.000) 15% (tot € 395.000)
 Grondslag toptarief Vbp 25% (vanaf € 245.000)  25,8% (vanaf 395.000)
 
Door deze wijziging in de Vpb kan het fiscaal voordelig zijn om bestaande fiscale eenheden voor de Vpb te verbreken. Om dit inzichtelijk te maken zetten we hierna eerst kort de werking en de mogelijke voor- en nadelen van de fiscale eenheid voor de Vpb uiteen.

Fiscale eenheid
Indien een onderneming bestaat uit meerdere besloten vennootschappen (BV’s), kan daarbij – onder voorwaarden – gebruik gemaakt worden van het fiscale instrument de fiscale eenheid uit de Vpb. Dit houdt in dat alle BV’s samen één fiscale eenheid voor de Vpb vormen en dat de fiscale eenheid als één belastingplichtige wordt gezien, wat onderstaande fiscale voordelen met zich mee kan brengen: 

• er hoeft voor alle BV’s die deel uitmaken van de fiscale eenheid maar één aangifte Vpb gedaan te worden; 
• eventuele verliezen van de BV’s die deel uitmaken van de fiscale eenheid mogen verrekend worden met winsten van de andere BV’s die deel uitmaken van de fiscale eenheid, zodat er direct Vpb bespaard wordt; 
• bedrijfsmiddelen kunnen zonder belastingheffing over hun stille reserves verschoven worden naar andere BV’s die deel uitmaken van de fiscale eenheid, doordat de boekwaardes daarvan worden doorgeschoven (anti-misbruik termijn van zes jaar). 

Een fiscale eenheid kan ook onderstaande nadelige gevolgen met zich meebrengen:

• alle BV’s die deel uitmaken van de fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door de moedermaatschappij verschuldigde Vpb; 
• de liquidatieverliesregeling kan niet worden toegepast op de dochtermaatschappijen die deel uitmaken van de fiscale eenheid; 
• de fiscale eenheid zal minder snel in aanmerking komen voor de investeringsaftrek of deze zal doorgaans minder bedragen, doordat alle BV’s die deel uitmaken van de fiscale eenheid als één belastingplichtige worden beschouwd en hun investeringen dus allemaal bij elkaar opgeteld worden;
• er kan maar één keer gebruik gemaakt worden van de grondslag voor het lage tarief, doordat alle BV’s die deel uitmaken van de fiscale eenheid als één belastingplichtige worden beschouwd. 

Het feit dat een fiscale eenheid maar één keer gebruik kan maken van de grondslag voor het lage tarief, zal in veel gevallen met zich meebrengen dat het fiscaal voordelig zal zijn om een bestaande fiscale eenheid met ingang van 1 januari 2022 te verbreken, met name indien de fiscale eenheid naar verwachting in 2022 een hogere winst zal genieten € 395.000. 

Stel dat uw fiscale eenheid uit drie BV’s bestaat die naar verwachting in 2022 gezamenlijk een winst behalen van € 600.000, dan kan uw fiscale eenheid maar één keer gebruik maken van de grondslag voor het lage tarief en zal de verschuldigde VPB over 2022 € 112.140 bedragen. 

Indien deze fiscale eenheid met ingang van 2022 verbroken is, dan zijn alle BV’s met ingang van 2022 weer zelfstandig belastingplichtig en kunnen zij alledrie gebruik maken van de grondslag voor het lage tarief.  Indien zij alledrie naar verwachting in 2022 een winst behalen van € 200.000 (samen € 600.000), dan zal de verschuldigde Vpb per BV € 30.000 bedragen, in totaal een bedrag van € 90.000, wat een Vpb besparing oplevert ten opzichte van de fiscale eenheid van € 22.140. Een aanzienlijke besparing dus, enkel behaald door het verbreken van de fiscale eenheid.

Naarmate de winst van de fiscale eenheid verder toeneemt zal het fiscale tariefvoordeel door het verbreken van de fiscale eenheid verder toenemen. Daarentegen heeft het geen fiscaal tariefvoordeel om een fiscale eenheid met een winst van minder dan € 395.000 te verbreken, aangezien die al geheel in de grondslag voor het lage tarief valt.

Verder kan het verbreken van een fiscale eenheid gevolgen hebben voor uw interne verliesverrekening tussen uw BV’s. U dient zodoende voor het verbreken van uw fiscale eenheid eventuele verlieslijdende BV’s en de gevolgen hiervan door het verbreken van uw fiscale eenheid in kaart te brengen.

Vervolgens kan vanwege de anti-misbruiktermijn van zes jaar bij het verschuiven van bedrijfsmiddelen binnen een fiscale eenheid alsnog belasting verschuldigd zijn over de daarin begrepen stille reserves. Zodoende moet dit voor het verbreken van uw fiscale eenheid altijd eerst in kaart gebracht worden. Het kan wellicht hierdoor fiscaal voordeliger om deze anti-misbruik termijn van zes eerst uit te dienen, alvorens u uw fiscale eenheid kunt verbreken.

Ten slotte brengt het verbreken van uw fiscale eenheid met zich mee dat er meerdere aangiften Vpb gedaan zullen moeten worden.

Indien echter het tariefvoordeel dusdanig groot is en dat opweegt tegen de eventuele nadelige fiscale gevolgen van het verbreken, zal het fiscaal voordelig zijn om een fiscale eenheid te verbreken per 1 januari 2022.

Volledigheidshalve, het aanvragen van een fiscale eenheid kan gebruikmakende van maximaal drie maanden terugwerkende kracht geschieden. Echter het verbreken van een fiscale eenheid kan niet met terugwerkende kracht geschieden. Indien u uw bestaande fiscale eenheid derhalve per 1 januari 2022 wil verbreken, dan moet uw verzoek daartoe uiterlijk d.d. 31 december 2021 bij de Belastingdienst gedaan zijn!

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Of heeft u naar aanleiding hiervan ons advies of onze hulp nodig? Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Jaap van Ooijen - Fiscaal - juristDelen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Actueel nieuws

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van FinanciËn de Kamer van
Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de