Blog

Scholingsaftrek vervangen door het STAP-budget

vrijdag 18 maart 2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Het kabinet vindt het levenslang opdoen van kennis en scholing belangrijk en de scholingsaftrek in de inkomstenbelasting is daarin onvoldoende effectief gebleken. Zodoende is die regeling per 1 januari 2022 vervangen door de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarkt Positie).
 

De bedoeling is dat meer mensen hierdoor de regie in handen nemen van hun eigen persoonlijke- en loopbaanontwikkeling en dat ze zich een leven lang blijven ontwikkelen, bijscholen en mede daardoor duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Het STAP-budget is dus de nieuwe vergoedingsvorm voor trainings-, cursus- en scholingskosten. De kosten die met het STAP-budget vergoed kunnen worden zijn les-, cursus-, college- en examengelden, maar ook kosten voor verplichte leermiddelen zoals cursusmaterialen en boeken. Kosten voor elektronische apparatuur zoals een laptop komen niet in aanmerking voor vergoeding uit het STAP-budget. Iedere werkende of werkzoekende kan jaarlijks een vergoeding van maximaal € 1.000 (inclusief btw) aanvragen via het STAP-portaal van het UWV. Als een aanvraag wordt goedgekeurd volgt daarna de rechtstreekse uitbetaling daarvan aan het opleidingsinstituut. 

Jaarlijks wordt het totale STAP-budget vastgesteld en verdeeld over 6 periodes van 2 maanden. Zodra een aanvraag goedgekeurd is kan er dat jaar niet nogmaals een aanvraag voor het STAP-budget worden ingediend. Als een aanvraag niet wordt toegekend omdat het STAP-budget voor die periode al op is kan de aanvraag in een volgende periode nogmaals ingediend worden. 

Via het STAP-portaal kan het scholingsaanbod geraadpleegd worden, kan het STAP-budget aangevraagd worden, kan er nagegaan worden of een aanvraag is goedgekeurd en kunnen er wijzigingen doorgegeven worden.

De aanvrager van het STAP-budget moet ouder dan 18 jaar zijn en nog geen Aow ontvangen en de te volgen training, cursus of opleiding moet in het STAP-scholingsregister staan. Verder dient de aanvrager (of diens partner) de Nederlandse- of de nationaliteit van een EU-land bezitten. Voor aanvragers tot 30 jaar geldt bovendien dat géén STAP-budget aangevraagd kan worden voor voltijds mbo beroeps opleidende leerweg opleidingen en voor voltijds bacheloropleidingen, dit om samengaan met studiefinanciering tegen te gaan.   

Het STAP-budget kan ook voor werkgevers van belang zijn. Indien werkgevers het belangrijk vinden dat hun werknemers scholing volgen kunnen zij die kosten allereest als zakelijke kosten geheel voor hun rekening nemen. De werkgever kan zijn werknemers ook stimuleren om gebruik te maken van het STAP-budget. Indien de kosten van de training, cursus of opleiding meer bedragen dan € 1.000 komen die meerkosten dan voor rekening van de werknemer. De werkgever kan die meerkosten vervolgens zakelijk voor zijn rekening nemen, door deze belastingvrij aan de werknemer te vergoeden. Op deze manier profiteren zowel de werknemer als de werkgever van het STAP-budget.  

Na de training, cursus of opleiding verstrekt het opleidingsinstituut een bewijs van deelname aan het UWV, waarin vermeld staat of de opleiding succesvol is afgerond of dat het aanwezigheidspercentage van 80% is behaald. Indien dat zo is wordt de subsidie definitief toegekend door het UWV.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Of heeft u naar aanleiding hiervan ons advies of onze hulp nodig? Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn

Actueel nieuws

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van FinanciËn de Kamer van
Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de