Blog

Veranderingen rondom studiekosten en nevenwerkzaamheden

vrijdag 8 juli 2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist

  Vanaf 1 augustus 2022 veranderen de regels rondom studiekosten en nevenwerkzaamheden van uw werknemers. Hierbij een kort overzicht.

 
 
 
Verplichte studiekosten
Vanaf 1 augustus as. moet u als werkgever de voor uw werknemer(s) verplichte scholing voortaan kosteloos èn als werktijd aanbieden. Onder verplichte scholing wordt verstaan de scholing die bij nationale of Europese wet of bij cao verplicht is gesteld, alsmede de scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening en de voortzetting van de dienstbetrekking van uw werknemer(s). Denk hierbij bijvoorbeeld aan scholing op het gebied van veiligheid en vakbekwaamheid of een verbetertraject. Onder de verplichte studiekosten vallen eveneens de daarvoor gemaakte reiskosten, kosten van studieboeken en de examengelden. 

Voor deze verplichte studiekosten is het na 1 augustus as. niet meer toegestaan om een studiekostenbeding met uw werknemers(s) overeen te komen. Reeds lopende studiekostenbedingen voor verplichte scholing met uw werknemer(s) komen per 1 augustus as. te vervallen.

Indien uw werknemers echter een gereglementeerd beroep uitoefenen, is het na 1 augustus as. nog steeds mogelijk om voor de verplichte studiekosten een studiekostenbeding met uw werknemers overeen te komen, echter niet voor de bij cao verplicht gestelde studiekosten. De overheid heeft een limitatieve lijst met deze gereglementeerde beroepen opgesteld, waarop onder meer kraanmachinist, verpleegkundige en fysiotherapeut vermeld staan. 

Studiekostenbeding
Voor de verplichte studiekosten is het na 1 augustus as. dus niet meer toegestaan om een studiekostenbeding met uw werknemer(s) overeen te komen. Voor zover het echter gaat over niet-verplichte studiekosten is het na 1 augustus as. gewoon nog steeds toegestaan om een studiekostenbeding met uw werknemer(s) overeen te komen, op basis van de huidige voorwaarden daarvoor: informatieplicht vooraf; periode van baat; glijdende schaal van terugbetaling; terugbetalingsplicht bij einde van de dienstbetrekking op initiatief van de werknemer. 

Reeds lopende studiekostenbedingen voor niet-verplichte scholing blijven na 1 augustus as. gewoon rechtsgeldig. 

Het is raadzaam om voor 1 augustus as. de studiekosten van uw werknemer(s) in kaart te brengen, alsmede de reeds lopende studiekostenbedingen met uw werknemer(s). Maak hierbij een onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte studiekosten.

Nevenwerkzaamheden 
Vanaf 1 augustus as. wordt het voor u als werkgever moeilijker om nevenwerkzaamheden van uw werknemer(s) te verbieden. Vanaf die datum zijn nevenwerkzaamheden voortaan toegestaan, tenzij u als werkgever daarvoor een ‘objectieve rechtvaardiging’ heeft. Die objectieve rechtvaardiging kunt u reeds in de arbeidsovereenkomst opnemen, maar u kunt deze ook op een later moment aan uw werknemer(s) mededelen: bijvoorbeeld op het moment waarop de werknemer aan u vraagt of hij nevenwerkzaamheden mag verrichten of op het moment waarop u de nevenwerkzaamheden van uw werknemer vaststelt. 

Objectieve reden
Doorgaans zal er pas sprake zijn van een objectieve rechtvaardiging indien u als werkgever méér dan een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ heeft bij een nevenwerkzaamhedenbeding: bijvoorbeeld indien de gezondheid en/of veiligheid van uw werknemer(s) in het geding komt; indien de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie van uw onderneming in het geding komt of indien u daarmee een belangenconflict vermijdt. 

Heeft u als werkgever dus een ‘objectieve rechtvaardiging’ tegen nevenwerkzaamheden van uw werknemer(s), dan kunt u ook na 1 augustus as. gewoon rechtsgeldig een nevenwerkzaamhedenbeding met uw werknemer(s) overeenkomen. 

Reeds lopende nevenwerkzaamhedenbedingen waarin nog geen objectieve rechtvaardiging in opgenomen is, blijven na 1 augustus as. gewoon rechtsgeldig. Indien u hier echter na 1 augustus as. een beroep wilt doen, moet u op dat moment de objectieve rechtvaardiging expliciet aan uw werknemer(s) mededelen. 

Ook hier is het raadzaam om voor 1 augustus as. de nevenwerkzaamheden van uw werknemer(s) in kaart te brengen, alsmede de reeds lopende nevenwerkzaamhedenbedingen van uw werknemer(s) en nu al rekening te houden met de objectieve rechtvaardiging welke nodig is om uw werknemer(s) hieraan te kunnen houden. 

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Of heeft u naar aanleiding hiervan ons advies of onze hulp nodig? Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist
 
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn