Blog

Overzicht steunmaatregelen energiekosten

maandag 17 oktober 2022
Door Jaap van Ooijen - Fiscaal  jurist

  Het kabinet heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de sterk gestegen energiekosten van zowel consumenten als van ondernemers (deels) te compenseren. Hierbij een overzicht van de huidige en van de nog te verwachten steunmaatregelen ter compensatie van de sterk gestegen energiekosten.
 

Eenmalige energietoeslag lage inkomens 
Consumenten met lage inkomens (alleenstaanden < € 1.310,05 per maand; samenwoners < € 1.871,50 per maand) komen in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag van € 1.300. Deze wordt verzorgd door de gemeente waar men ingeschreven staat en moet uiterlijk voor 1 februari 2023 aangevraagd worden. Mensen met een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkeringen ontvangen de toeslag automatisch. Zij hebben de eerste € 800 reeds in juli 2022 ontvangen en ontvangen het restant ad € 500 automatisch in oktober of november 2022.  

Vaste korting energiekosten november en december 2022
Om naast de consumenten met lage inkomens alle consumenten èn MKB kleinverbruikers tegemoet te komen, heeft het kabinet besloten dat zij allemaal een tegemoetkoming ontvangen van € 190 in november en in december 2022. Deze tegemoetkoming wordt door de energieleveranciers automatisch verrekend met de energie-voorschotnota’s van november en van december 2022. De korting geldt per aansluiting en is onafhankelijk van het werkelijke gas- en stroomverbruik. Indien bijvoorbeeld het maandelijkse energievoorschot minder bedraagt dan € 190,dan wordt het verschil uitbetaald in november en december of bij de jaarafrekening. 

Energie prijsplafond 2023
Vanaf 1 januari 2023 gaat er gedurende één jaar een energie prijsplafond gelden voor alle consumenten en alle MKB kleinverbruikers. Onder MKB kleinverbruikers wordt verstaan ZZP’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het (kleine) MKB. Het prijsplafond bedraagt:

• gas: voor de eerste 1.200 m3: € 1,45 per m3;
• stroom: voor de eerste 2.900 kWh: € 0,40 per kWh.

Voor zover het individuele verbruik boven het gestelde prijsplafond uitkomt is men het tarief verschuldigd voor gas en stroom zoals opgenomen in het energiecontract met de energieleverancier.

Het prijsplafond geldt eveneens voor stadsverwarming en komt uit op een bedrag van € 47,39 per gigajoule warmte, waarbij de komende tijd nog uitgewerkt wordt tot welk verbruik het prijsplafond geldt.

Vaste contracten
Omdat er thans nagenoeg geen aanbod meer is van energiecontracten van langer dan een jaar, hebben de energieleveranciers geen zekerheid over de omvang van hun klantenbestand en hebben de energieafnemers geen zekerheid over hun energieprijzen, aangezien die prijzen direct meebewegen met de ontwikkelingen op de energiemarkt, die va dag tot dag anders kan zijn. Dit leidt tot prijsonzekerheid, in ieder geval bij de energieafnemers. Derhalve wil het kabinet de energieleveranciers weer verplichten om energiecontracten voor langere tijd aan te gaan bieden. Dit plan wordt de komende periode verder uitgewerkt.

Energiebespaarlening
Woningeigenaren, waaronder ook begrepen de verenigingen van eigenaren, kunnen tegen een aantrekkelijke lage rente tot maximaal € 65.000 lenen bij het warmtefonds. Zij moeten deze lening vervolgens aanwenden voor diverse energiebesparende maatregelen aan hun woning, zoals bijvoorbeeld het isoleren van de woning, de aanschaf van een warmtepomp of een zonneboiler of het aanschaffen van zonnepanelen.

Per 1 november as. is het voor woningeigenaren met een laag inkomen zelfs mogelijk om hiervoor tot een bedrag van € 45.014 renteloos te lenen bij het warmtefonds.

Subsidie voor energieleveranciers
Energieleveranciers ontvangen van de overheid een vergoeding voor het energieverbruik van de consumenten en MKB kleinverbruikers, omdat die onder het energie prijsplafond vallen. Als de energieprijzen op een vergelijkbaar niveau blijven wordt deze tegemoetkoming begroot op € 23,5 miljard. Deze vergoeding wordt volledig ingezet door de energieleveranciers om de energieprijzen voor de consumenten en MKB kleinverbruikers op een acceptabel niveau te houden. Tevens wordt hiermee voorkomen dat de energieleveranciers met de uitvoering van het energie prijsplafond in de financiële moeilijkheden geraken.  

Gerichte ondersteuning energie-intensief MKB met TEK-regeling
Omdat naast de consumenten ook de ondernemers hard geraakt worden door de sterk gestegen energiekosten, heeft het kabinet verschillende opties onderzocht voor gerichte steunmaatregelen aan het MKB, waarbij zij met name onderzoek gedaan hebben naar de MKB bedrijven die een energie intensieve bedrijfsvoering heeft. Dit heeft geleid tot de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK), welke thans nog in ontwikkeling is.

Uitgangspunten van de TEK zijn dat die gebaseerd is op het energieverbruik en de omzet van de energie-intensieve MKB ondernemer. De compensatie bestaat vervolgens uit een deel van de kostenstijging van 2022 en van 2023. Het is de bedoeling dat energie-intensieve MKB ondernemers een tegemoetkoming ontvangen ter grootte van een nader te bepalen percentage van de stijging van de energieprijzen,  vermenigvuldigd met hun energieverbruik, tot een maximum per onderneming te stellen plafond.

De exacte voorwaarden voor de doelgroep van de TEK, alsmede het totale budget, de percentages en de maximale steun per onderneming worden thans nog verder uitgewerkt en zullen op korte termijn bekend gemaakt gaan worden. Omdat een dergelijke steunmaatregel moet voldoen aan de Europese staatssteunregels moet deze vervolgens worden voorgelegd aan en worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Hierdoor verwacht het kabinet de TEK daadwerkelijk in te kunnen voeren begin 2023.

Uiteraard zijn een aantal van deze maatregelen nog in ontwikkeling en zullen zij derhalve aan verandering onderhevig kunnen zijn. Uiteraard volgen wij deze ontwikkelingen op de voet en indien nodig zullen wij u hierover verder informeren.

Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Of heeft u naar aanleiding hiervan ons advies of onze hulp nodig? Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Jaap van Ooijen - Fiscaal - jurist
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn